Algemene voorwaarden

 
Artikel 1 (algemene begripsbepalingen)
 
Tintelend: Marga Tintel h/o Tintelend Coachen, welke eenmanszaak in hoofdzaak ten doel heeft het begeleiden van individuen teneinde groei te realiseren en het adviseren en ondersteunen van bedrijven over het begeleiden van personeel, alles in de ruimste zin van het woord.
 
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die aan Tintelend opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 
Opdracht: De overeenkomst, waarbij Tintelend zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten.
 
Partijen: Tintelend en opdrachtgever samen.
 
Artikel 2 (toepasselijkheid)
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door Tintelend worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, om welke reden dan ook, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 
Artikel 3 (totstandkoming van de opdracht)
1. De opdracht komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst door Tintelend retour is ontvangen.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt te allen tijde geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 4 (prijs- en tariefaanpassingen)
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen;
2. Tintelend heeft het recht jaarlijks, per 1 januari, de prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Een verhoging van de prijzen en tarieven zal door Tintelend voor 15 december schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld.
 
Artikel 5 (uitvoering van de werkzaamheden)
1. Tintelend zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren;
2. In beginsel bepaalt Tintelend hoe de opdracht wordt uitgevoerd, in welk verband Tintelend o.a. het recht heeft om derden in te schakelen. Tintelend behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening;
3. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Tintelend al datgene ter beschikking te stellen, dat Tintelend noodzakelijk en/of nuttig acht om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten;
4. Indien naar de mening van Tintelend gedurende de uitvoering van de opdracht extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, wordt Tintelend geacht hiervoor opdracht van opdrachtgever te hebben gehad en zijn de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst erop van toepassing. Tintelend is gehouden opdrachtgever onverwijld te informeren over aard en omvang van de extra werkzaamheden.
 
Artikel 6 (geheimhouding en auteursrechten)
1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens, waarvan zij kunnen vermoeden, dat deze van vertrouwelijke aard zijn;
2. Tintelend berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Tintelend zijn uitgebracht Opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken, die hij ter inzage aan Tintelend heeft verstrekt.
 
Artikel 7 (facturering, betaling en incassokosten)
1. Aan het einde van de maand of na elke individuele sessie zendt Tintelend opdrachtgever een factuur voor de verrichte werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen twee weken op een door Tintelend aan te wijzen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen;
2. De facturering van de verrichte werkzaamheden is niet afhankelijk van de resultaten van de verleende opdracht;
3. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum;
4. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is over het (nog) te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf twee weken na de factuurdatum tot de dag der betaling;
5. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, die voortvloeien uit het incasseren van niet tijdige betalingen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 
Artikel 8 (annulering, beëindiging overeenkomst)
1. Indien door opdrachtgever door Tintelend te verrichten werkzaamheden binnen twee dagen voor het overeengekomen (aanvangs-)tijdstip worden geannuleerd, zullen deze werkzaamheden door Tintelend aan opdrachtgever in zijn geheel in rekening worden gebracht;
2. In het geval dat een afgesproken aantal sessies door toedoen of in opdracht van de opdrachtgever geen doorgang vinden, zullen deze voor de prijs zonder korting in rekening gebracht worden.
 
Artikel 9 (overmacht)
Tintelend is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van niet toerekenbare tekortkomingen.
Partijen zullen trachten in overleg tot overeenstemming te komen over een oplossing van de problemen, die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen.
 
Artikel 10 (aansprakelijkheid)
1. Tintelend spant zich naar beste weten en kunnen in bij de uitvoering van de werkzaamheden. Over in het kader van de opdracht te behalen resultaten kunnen geen garanties worden gegeven. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard;
2. Tintelend is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade in de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken;
3. Tintelend is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van niet of niet betamelijke nakoming van de overeengekomen werkzaamheden. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de factuur over de periode, waarbinnen Tintelend de overeengekomen werkzaamheden niet of niet betamelijk is nagekomen;
4. Alvorens Tintelend aansprakelijk te stellen is opdrachtgever gehouden Tintelend zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen;
5. Opdrachtgever vrijwaart Tintelend tegen alle aanspraken van derden, waaronder inbreuk op rechten van derden, welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de opdracht.
 
Artikel 11 (opschortingsrecht)
Tintelend is gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 
Artikel 12 (mededelingsplicht)
In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 
Artikel 13 (toepasselijk recht)
Op alle met Tintelend gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.